กฎหมายที่เกียวกับตัวเอง

กฎหมายที่เกี่ยวกับตนเองมีอะไรบ้าง

0 Comments

                ในปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยว่ากฎหมายนั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่ดีและสำคัญอย่างมากที่สุดสำหรับทุกๆคนเพราะว่ายิ่งเรารู้ในข้อกฎหมายแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติได้ตามกฎและถูกต้องอย่างที่สุดหรือที่สำคัญกฎหมายนั้นก็จะช่วยป้องกันไม่ให้หลายๆคนนั้นกระทำผิดอีกด้วย                 เพราะทุกๆอย่างกฎหมายนั้นก็มีอยู่มากมายที่เราก็ควรที่จะต้องรู้ไว้จะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีแก่ตนเองและอีกหลายๆคนเพื่อที่จะได้ไม่กระทำผิดต่อเรื่องราวต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วย เพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยในสังคม  กิจกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศ  จะมีทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองเราจึงควรที่จะต้องรู้จักในข้อกฎหมายให้มากๆด้วย                 นอกจากนี้กฎหมายมีขึ้นมาเพื่อควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสังคมให้อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีงาม ไม่กระทำสิ่งที่ไม่ดีต่อบุคคลอื่นและ เพื่อปกป้องและรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไม่ให้ถูกขโมยอีกด้วย ลักษณะของกฎหมายก็จะมีดังต่อไปนี้จะใช้เป็นคำสั่งหรือข้อบังคับเพื่อให้บุคคลปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติที่ไม่ดีหรือเป็นผลร้ายกับเราเองด้วยจะได้ไม่เกิดเรื่องราวที่อันตรายขึ้นมาด้วย ในตอนนี้ทุกๆอย่างจึงเป็นเรื่องที่เราเองจึงไม่ควรที่จะมองข้ามไปเลยเพราะถ้าหากเรามองข้ามไปแล้วอาจจะเป็นอันตรายกับเราเองได้อีกด้วย เรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับตนเองนั้นอันได้แก่กฎหมายเกี่ยวกับชื่อบุคคล ชื่อบุคคลเป็นคำที่ใช้เรียกบุคคลเพื่อบ่งบอกถึงตัวบุคคลใดๆ ประกอบด้วยชื่อ  ชื่อรอง  และชื่อสกุล  เพราะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการจำแนกบุคคล  ส่วนชื่อรองกฎหมายไม่ได้บังคับว่าจะต้องมีชื่อรองซึ่งอาจจะไม่มีชื่อรองก็ได้อีกเช่นกัน ชื่อตัว เป็นชื่อประจำตัวของบุคคลแต่ละบุคคล  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบิดาหรือมารดาอันนี้ถ้าหากเราต้องการเปลี่ยนชื่อก็สามารถไปที่เทศบาลหรืออำเภอเพื่อเปลี่ยนชื่อได้ ชื่อสกุล เป็นชื่อประจำวงศ์สกุลหรือประจำครอบครัวสืบเนื่องต่อมา  ชื่อสุกลโดยปกติจึงเป็นชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษอยู่แล้ว นอกจากจะมีการแต่งงานอันนี้อาจจะเปลี่ยนไปใช้นามสกุลแฟนได้เช่นกัน ชื่อรอง  เป็นชื่อประกอบถัดไปจากชื่อตัว  มุ่งหมายบอกลักษณะหรือตัวบุคคลให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  เพราะเมื่อบุคคลเกิดขึ้นมากๆ อาจมีชื่อตัวซ้ำกัน สิ่งนี้จะช่วยบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของเราเองได้อย่างที่สุดด้วย