กฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัว

0 Comments

                ในปัจจุบันนี้สถาบันครอบครัวนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ดีและสำคัญกับเราเองอย่างที่สุด เราจึงควรที่จะต้องรู้จักที่จะให้ความสนใจและให้ความสำคัญอย่างที่สุดเพราะว่าในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่เราเองก็ควรที่จะต้องให้ความสนใจอย่างยิ่งจะได้มีความรู้และป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องที่ผิดพลาดยิ่งขึ้นได้

กฎหมายที่เกี่ยวกับครอบครัวก็จีในส่วนของการหมั้น การหมั้นนั้นสามารถที่จะทำได้ก็ต่อเมื่ออายุ17ปีบริบูรณ์ ถ้าหากฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงฝ่ายใดอายุไม่ถึง17ปีถือว่าเป็นโมฆะซึ่งการหมั้นจะต้องมีความยินยอมกับบิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรม ผู้ปกครองจะต้องอนุญาตให้เราได้ทำการหมั้นกันก่อนงานจึงจะสมบูรณ์

การสมรส การสมรสจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุ  17  ปีบริบูรณ์  แต่กรณีที่มีเหตุอันสมควรอาจจะขออนุญาตให้ทำการสมรสก่อนได้เพื่อให้เกิดความถูกต้องต่อทางด้านกฎหมายและด้านพิธีการอีกด้วยนอกจากนี้ก็จะยังมีในส่วนของทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาซึ่งทรัพย์สินเหล่านี้จะได้แก่ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรสอันนี้ก็จะถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างเห็นได้ชัดเจนอยู่แล้ว และทรัพย์สินอื่นจะได้แก่เครื่องใช้สอยส่วนตัว  เครื่องแต่งกาย เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพอันนี้จะเป็นสิ่งที่แบ่งไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่าของใครเป็นของใคร

ในเรื่องของสินสมรสจะได้แก่ ทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาระหว่างที่สมรส ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยเป็นในส่วนของพินัยกรรมหรือเป็นดอกผลของสินส่วนตัวอันนี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากที่สุดสำหรับทุกๆคนที่ควรที่จะต้องรับรู้ในเรื่องนี้ด้วยจะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีอย่างที่สุดจะได้ไม่เสียเปรียบและไม่มีข้อกฎหมายบังคับอีกด้วย

นอกจากที่กล่าวมานี้แล้วในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวนั้นได้แก่เรื่องของสามีภรรยาต้องช่วยเหลืออุปการะกันตามความสามารถและฐานะของตนเองโดยที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เบียดเบียนมากจนเกินรายได้ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งด้วย บุตรมีสิทธิใช้นามสกุลของบิดาและมีสิทธิได้รับมรดกของบิดา บิดามารดาต้องอุปการะจนกระทั่งบุตรบรรลุนิติภาวะ ต้องให้การศึกษากับบุตร บุคคลที่สามารถรับคนอื่นเป็นลูกบุญธรรมได้  ต้องมีอายุมากกว่า  25 ปีก่อนถึงจะขอมาอุปการระได้และบุตรบุญธรรมมีฐานะได้สิทธิเช่นเดียวกับบุตร

ทุกๆอย่างในเรื่องของกฎหมายนั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเพราะถ้าหากเรารู้ในข้อกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวแล้วเวลาเมื่อมีปัญหาหรือเกิดการตัดสินใจอะไรขึ้นมาแล้วก็จะต้องเป็นไปตามกฎหมายเพื่อความเท่าเทียมและความเสมอภาคกันทั้งสองฝ่ายด้วยนั้นเอง

Tags: